then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

papha01

 

เนื่องด้วย วันที่29 ก.ค55 นี้ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น. พระเดชพระคุณ พระญาณวิศิษฏ์(หลวงพ่อทอง จนสิริ) เจ้าอาวาสวัดอโศการาม ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สมทบทุนชื้อ ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการให้การศึกษาแก่นักศึกษา แผนกไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

ทั้งยังได้เน้นในเรื่องของความสามัคคีความมีส่วนร่วมในหมู่คณะและในชุมชน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นความสำคัญของการได้รับการศึกษาและรู้จักบำเพ็ญตน เพื่อคนอื่น และในโอกาสนี้ก็ยังได้มีการบรรยายธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา และสหธรรมิกชน ในห้วข้อ "โลกรอดเพราะกตัญญู " โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ แห่ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้มาเป็นผู้บรรยาย ในโอกาสอันดีนี้ จึงขอกราบเรียนเพื่อนสหธรรมิกชนทั้งหลาย ได้ร่วมบุญและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ได้โดยติดต่อ นาย ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง 083-903-8252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.