then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

บวชชี-พราหมณี-เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน "ร่วมเวียนเทียนและบวชชี-พราหมณี"

เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

                                                            วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

                                               ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป...ลงทะเบียน ณ ศาลาข้าวิหาร

                                               ๑๓.๐๐ น. พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

                                               ๒๐.๐๐ น. เวียนเทียน ณ พระธุตังคเจดีย์

                                                            วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

                                               ๑๓.๐๐ น. พิธีลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

                                               ๑๓.๐๐ น. ลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์A4