then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วนพระ 1

วันนี้เป็น..."วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘"....
วัดอโศการาม...ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน

ร่วมรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทาน ศีล ภาวนา

(อย่างน้องสัก ๑๕ นาที จะได้รับมงคลสูงสุดกลับบ้านผู้ใดปฏิบัติ ผู้นั้นได้รับ)