then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

บวชชี - พราหมณี (วันเข้าพรรษา) วัดอโศการาม

323161 255283987917467 1458323563 o

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ...ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วม "บวชชี - พราหมณี" เนื่องในวันอาสฬหบูชา -เข้าพรรษา

ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
....ลงทะเบียน...๘.๐๐ น.เป็นต้นไปที่ศาลาข้างวิหารวิสุทธิธรรมรังสี (วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕)
...พิธีบวช...วันพฤหัสบดี (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่พระธุตังคเจดีย์
...พิธีลาสิกขา...วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (แรม ๒ ค่ำเดือน ๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่พระธุตังคเจดีย์