then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อครูอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ครบรอบมรณภาพปีที่ ๖๐

174632023_5415002151906295_1433481767644173274_n.jpg

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ .... ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อครูอาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ครบรอบมรณภาพปีที่ ๖๐

โดยกำหนดการมีดังนี้

วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

 • - เวลา ๒๐.๐๐ น สวดมนต์ค่ำ
  - เวลา ๒๐.๓๐ น. พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอ.สามดง จนฺทโชโต) วัดอรัญพรหมราม จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

 • - เวลา ๒๐.๐๐ น สวดมนต์ค่ำ
  - เวลา ๒๐.๓๐ น. พระครูอุดมภาวนาจารย์ (หลวงปู่ทองสุข อุตฺตรปญฺโญ) วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๑
  - เวลา ๒๒.๒๐ น. พระราชสุเมธี (หลวงปู่เหลี่ยม สุจิณฺโณ) วัดภูตูมวนาราม จ.เลย แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๒
  - เวลา ๒๓.๔๕ น. พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๓
  - เวลา ๐๑.๓๐ น. พระอาจารย์ไฉน วิปุโล วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๔
  - เวลา ๐๓.๐๐ น. พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร วัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๕
  - เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า