then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ปฏิบัติบูชาถวายหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

เนสัชชิกังคะ .... “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ”

ข้าพเจ้าของดการนอนเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการนั่งเป็นวัตร

158432684_5201413733265139_448438583947471926_o.jpg

ปฏิบัติบูชาถวาย พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ)

อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ เนื่องในโอกาสครบรอบการละสังขารปีที่ ๕ ในคืนวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕)

ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ.

คืนวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕)

 • ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ
  ๒๐.๓๐ น. หลวงปู่สวาท ปญฺญาธโร วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๑
  ๒๒.๑๕ น. หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๒
  ๒๓.๓๐ น. พระอาจารย์ปรีดา อคฺควโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๓
  ๐๑.๑๕ น. หลวงปู่ไฉน วิปุโล วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๔
  ๐๓.๐๐ น. พระอาจารย์ประเสริฐ พลวโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปรากาi แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๕
  ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

เช้าวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕)

 • ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร
  ๐๘.๐๐ น. หลวงปู่ครูอาจารย์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล, รับพร
  ๑๐.๐๐ น. คณะลูกศิษย์หลวงปู่ทอง จนฺทสิริ ถวายภัตตาหารเพล แม่ชีทั้งวัด

วัดป่าฐานสโมบูชา (สาขาวัดอโศการาม) จ.เลย ได้กำหนดจัดงานรำลึกหลวงปู่ทอง จนฺทสิริ บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งวัดป่าฐานสโมบูชา

โดยกำหนดจัดให้มีเจริญพุทธมนต์, บังสุกล, ฉันเช้า, ในวันอังคาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.

ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน สาธุ สาธุ สาธุ