then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ประกาศจากทางวัด

151829226_5146103272129519_5599747271544574246_o.jpg

วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นวัดปฏิบัติธรรม, เป็นสถานที่แห่งความสงบ มิใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ผู้เข้ามาภายในวัดฯ โปรดปฏิบัติตามดังนี้

๑.สำรวมกาย วาจาและใจ

๒.ละตัวตน, ลดมานะ, ละทิฏฐิ

๓.สำรวมอายตนะทั้งภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

๔.โปรดแต่งกายให้เหมาะกับการเข้ามายังวัด โดยงดใส่กระโปรงสั้น, กางเกงขาสั้น, เสื้อสายเดี่ยว, เสื้อเกาะอก หรือแต่งกายที่ไม่เหมาะสม

๕.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ภายในวัดอโศการาม

๖.หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมืออยู่สม่ำเสมอ

๗.ถ้าพบว่าตัวเองมีไข้ขึ้นสูงกว่า ๓๘ C โปรดงดเข้ามาภายในวัดฯ

๘.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

วัดอโศการาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สาธุ สาธุ สาธุ