then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

บวชชี - บวชเนกขัมมะ วันพ่อแห่งชาติ

การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี

... พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙

125964894_4728982507174933_1844869304180936568_o.jpg

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกขนทุกท่านร่วม

"บวชชี บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ" ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

กำหนดการมีดังนี้
วันเสาร์ที่ ๕ ธ.ค.๖๓ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑)
- ๐๗.๐๐ ตักบาตร พระภิกษุ สามเณร
- ๐๘.๐๐ ลงทะเบียนบวช ณ ศาลาบุญชัย (ปาก ซ.๘)
- ๑๒.๐๐ พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์
- ๑๖.๐๐ ทำวัตรเย็น
- ๒๐.๐๐ สวดมนต์, ฟังธรรมจากหลวงปู่ครูอาจารย์ ๕ กัณฑ์ ภาวนาตลอดคืนถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม
แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๒ เวลา ๒๒.๑๕ น. หลวงปู่ทองสุข อุตฺตรปญฺโญ วัดอนาลโยทิพยราม จ.พะเยา
แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๓ เวลา ๒๓.๓๐ น. พระอ.ปรีดา อคฺควโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๔ เวลา ๐๑.๓๐ น. พระอ.บุญเลี้ยง สิริปญฺโญ วัดป่ารวมใจ จ.บุรีรัมย์
แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๕ เวลา ๐๓.๐๐ น. พระอ.วิวัฒน์ ยโสธโร วัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย
- ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค.๖๓ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑)
- ๐๔.๐๐ ธรรมะรับอรุณ, ปฏิบัติธรรม
- ๐๗.๐๐ ตักบาตร พระภิกษุ สามเณร
- ๐๙.๐๐ ทำวัตรเช้า
- ๑๓.๐๐ ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม พระอ.พิพิธ ปิยธมฺโม สำนักสงฆ์วิปัสสนาโคกสำราญ จ.นครพนม เป็นองค์แสดงธรรม
- ๑๖.๐๐ ทำวัตรเย็น
- ๒๐.๐๐ สวดมนต์, ฟังธรรม, ภาวนาจนถึงสี่ทุ่ม

วันจันทร์ที่ ๗ ธ.ค.๖๓ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑)
- ๐๔.๐๐ ธรรมะรับอรุณ, ปฏิบัติธรรม
- ๐๗.๐๐ ตักบาตร พระภิกษุ สามเณร
- ๐๙.๐๐ ทำวัตรเช้า
- ๑๒.๐๐ พิธีลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

#สอบถามเพิ่มเติม 092-205-4699
#ติดต่อจองโรงทานเป็นเสบียงบุญ 095-536-3955