then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม พระอาจารย์พิพิธ ปิยธมฺโม แห่งสำนักสงฆ์วิปัสสนาโคกสำราญ จ.นครพนม

116559133_4183351105071412_6871832758813247704_o.jpg

ท่านพ่อลี สอนว่า ..... "ถ้าเราเจริญ กัมมัฏฐาน ด้วย อานาปานุสสติ จนลมละเอียด จิตละเอียด ลมหยุดนิ่ง จิตสงบนิ่งแล้ว เราจะสามารถมองเห็นร่างกายและดวงจิตของเราได้ดี กายและจิตมันจะแยกออกจากกัน ต่างคนต่างอยู่ เหมือนคนนอกก็ไม่เข้าใน คนในก็ไม่ออกนอก วิชาความรู้ก็เกิดขึ้นในตัวของเราเอง ว่ากายนี้เป็นอย่างไร จิตเป็นอย่างไร กายของเรานี้มันมาอย่างไรหนอ เราก็รู้ แล้วมันจะไปอย่างไรหนอ เราก็รู้ที่มาที่ไปของมัน อยู่ที่ไหน เราก็จะรู้ได้ตลอด เราทำกรรมอันใดไว้ในอดีตชาติที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มาเกิดในสภาพอย่างนี้ๆ เราก็จะรู้ นี้เรียกว่า .... ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ”

วันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ...  พระอาจารย์พิพิธ ปิยธมฺโม แห่งสำนักสงฆ์วิปัสสนาโคกสำราญ จ.นครพนม ท่านเมตตามาเป็นองค์แสดงธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ต้องการเข้าปฏิบัติธรรม มีดังนี้

๑.สวมหน้ากากอนามัย

๒.ทำความสะอาด (ล้างมือให้สะอาด) ก่อนเข้าศาลาหลวงพ่อทรงธรรม โดยทางคณะปฏิบัติได้จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้

๓.สำรวจตัวเองถ้ามีไข้ ให้งดมาที่วัดอโศการาม

๔.พยายามรักษาระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร

*** วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ