then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ประกาศจากทางวัดอโศการาม

83622928_4038711846202006_9161746942471303586_o.jpg

ด้วย พระครูคัมภีรปัญญาคุณ (พระอาจารย์สุวัฒน์ คมฺภีรปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี ได้มรณภาพลงเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 และได้นำสรีระสังขารมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม ตามความประสงค์ขององค์ท่าน นั้น

คณะสงฆ์วัดอโศการาม นำโดยพระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาส ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระครูคัมภีรปัญญาคุณ (พระอาจารย์สุวัฒน์ คมฺภีรปญฺโญ) ให้เป็นผู้จัดการสรีระสังขาร ได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม หอสมุดพระกรรมฐานวัดอโศการาม โดยประชุมร่วมกับคณะพระภิกษุ, คณะอุบาสก, คณะอุบาสิกาที่ได้เดินทางมาจากวัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่าควรกำหนดวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์ท่านให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 ส่วนกำหนดการต่างๆ นั้น จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ ...

พระมหาสามเรือน ปุญฺเญสโก
เจ้าอาวาสวัดอโศการาม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 ประสงค์ต้องการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ ติดต่อได้ที่ 086-387-2026 (คุณศิวกร กุลสะท้าน)

*** วัดอโศการาม ขออนุโมทนาและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

104762393_4038716639534860_2256878748996073496_o.jpg105584767_4038715199535004_2418180787928658031_n.jpg