then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

เงื่อนไขสำหรับผู้บรรพชาอุปสมบทวัดอโศการาม

บวช 2