then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

บวชชี พราหมณี ในโอกาสวันพ่อ ๕ ธันวา ปี ๒๕๕๗

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านร่วมบวชชี พราหมณี

"เนื่องในวาระโอกาสวันพ่อ ๕ ธันวา" ระหว่างวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
กำหนดการมีดังนี้
วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม
๐๘.๐๐ น เป็นต้นไป....ลงทะเบียนบวช ณ ศาลาข้างวิหารสุทธิธรรมรังสี
๑๓.๐๐ น....พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์
วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม
๑๓.๐๐ น....ฝึกอานาปานสติเบื้องต้น
๒๐.๐๐ น - ๐๔.๐๐ น.....สวดมนต์ถวายท่านพ่อลี ฟังพระธรรมเทศนา ๔ กัณฑ์ ***ภาวนาถวายพ่อหลวงของเรา ไม่นอนตลอดคืน
วันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม
๑๓.๐๐ น....ลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

Ad ปายวนพอ