then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

บวชชี พราหมณี วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านร่วม
"บวชชี-พราหมณี เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา"
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

โดยมีกำหนดการดังนี้
วันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ลงทะเบียนบวช ณ ศาลาข้างวิหารสุทธิธรรมรังสี
๑๓.๐๐ น. พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์
๑๘.๓๐ น. สวดมนต์เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
๒๐.๓๐ น. เวียนเทียน ณ พระธุตังคเจดีย์
๒๑.๐๐ น.เป็นต้นไป เจริญจิตภาวนา "เนสัชชิก"


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗
๑๓.๐๐ น. พิธีลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒-๗๐๓-๙๓๖๘

kornpansa 57