then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระภิกษุบวชหมู่บูชาคุณหลวงพ่อทอง

ขออนุโมทนาบุญกับพระภิกษุทุกท่านที่บวชใน โครงการ อุปสมบทหมู่บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี ระหว่างวันที่ ๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

 พระบวชหม