then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

บวชชี-พราหมณี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเ่ก่าต้อนรับปีใหม่

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านร่วม

"บวชชี-พราหมณี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเ่ก่าต้อนรับปีใหม่"

ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น. ร่วมลงทะเบียน ณ ศาลาข้างวิหารสุทธิธรรมรังส
๑๓.๐๐ น. พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธูตังคเจดีย์
วันอังคาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๒๒.๐๐ เป็นต้นไป ร่วมสวดธาตุใหญ่ข้ามปี ณ พระธุตังคเจดีย์
วันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
๑๓.๐๐ น. ลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

ปายชพราหมณปใหม