then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

วาระแสดงธรรมอบรมสมาธิภาวนาประจำพรรษาปี พ.ศ.๒๕๕๖

วาระแสดงธรรมอบรมสมาธิภาวนาประจำพรรษาปี พ.ศ.๒๕๕๖ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ...การแสดงธรรมเทศนา และการอบรมจิตภาวนา เป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นบุญกุศล และมงคลอันอุดม ทั้งผู้แสดงและผู้สดับฟัง ทางวัดอโศการามจึงถือเป็นกรณียกิจอันสำคัญสืบต่อมามิได้ขาดนับแต่สมัยเริ่ม ตั้งวัดเป็นต้นมา

วาระแสดงธรรม