then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

เชิญชวนบวชชี พราหมณี เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๖

วัดอโศการามขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบวชชี - พราหมณี เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฏาคม - วันอังคาร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ กำหนดการต่างๆ มีดังนี้
...วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฏาคม
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนบวช ณ ศาลาข้าวิหารสุทธิธรรมรังสี
๑๓.๐๐ น. พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์
...วันอังคาร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม
๑๓.๐๐ น. พิธีลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

ปายเขาพรรษา