then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ฝึกเจริญจิตภาวนากับพระอ.วิวัฒน์ ยโสธโร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนุทกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมฝึกเจริญจิตภาวนา กับพระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.

P viwat