then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

บวชชี-พราหมณี วันวิสาขบูชา ณ วัดอโศการาม

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ...ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบวชชี-พราหมณี เนื่องในวันวิสาขบูชา

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน ณ ศาลาข้างวิหารสุทธิธรรมรังสี
๑๓.๐๐ น. พิธีบวชพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑๓.๐๐ น. พิธีลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

ปายวนวสาขบชา