then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานท่านพ่อลี ปีที่ 52 ของการมรณะภาพ

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทาน ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พ่อแม่ครูอาจารย์และพระเถระ, ถวายอาหารคาว-หวาน,น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ในงานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ปีที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
โปรดติดต่อสำนักงานวัดอโศการาม 02-389-2299, พระอ.อมร ฐิตโสภโณ 081-924-6162, พระอ.จำปี นรเสฏฺโฐ 086-521-4651, โรงทาน พระอ.เทวิน ครุธมฺโม 089-454-6177

โรงทาน