then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

เนสัชชิก การไม่นอนเป็นวัตร

ทุกคืนวันพระ ๘, ๑๕ ค่ำ...วัดอโศการามขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน...ร่วมภาวนากรรมฐาน "เนสัชชิก การไม่นอนเป็นวัตร" ๑ ใน ๑๓ ข้อของธุดงควัตรของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถระ และฟังธรรมเทศนา ๔ กัณฑ์จากครูบาอาจารย์วัดอโศการาม ณ ชั้น ๓ ของพระวิหารวิสุทธิธรรมรังสี

เนสชชก