then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

มุทิตาจิต...พระอาจารย์บุญกู้

พรุ่งนี้ (๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕) คณะลูกศิษย์พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน จะจัดงานมุทิตาจิต ๘๔ ปี และสวดทิพยมนต์(สวดธาตุ) ถวายพระอาจารย์บุญกู้ ที่ศาลาอุปคุป วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ...คณะลูกศิษย์ของพระอาจารย์บุญกู้ จึงขอเชิญชวนลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์และพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานมุทิตา จิตเพื่อน้อมถวายพระอาจารย์ให้ท่านหายจากอาการอาพาธ และมีธาตุขันธ์แข็งแรงเหมือนเดิม...*ในงานนี้มีล็อคเก็ตของท่านพระอาจารย์ แจกในงานด้วย*....สาธุ

11x15 font-1 2