then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

กำหนดการปฏิบัติธรรมของวัดอโศการาม

กำหนดการปฏิบัติธรรมของวัดอโศการาม

ปฏบตธรรม1

ทำวัตรเช้า 09.15 - 09.45 น.

ทำวัตรเย็น 16.00 - 16.50 น.

ทำวัตรค่ำสวดมนต์ถวายท่านพ่อลี 20.00 - 22.00 น.

*วันโกน / วันพระ / หลังวันพระ*

ทำวัตรเช้า 09.15 - 10.15 น. แสดงธรรม 1 กัณฑ์(เฉพาะวันพระ)

ทำวัตรเย็น 15.00 - 17.15 น. แสดงธรรม 1 กัณฑ์ + ภาวนา

ทำวัตรค่ำสวดมนต์ถวายท่านพ่อลี 20.00 - 22.00 น. แสดงธรรม 1 กัณฑ์ + ภาวนา

***มีปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ที่ศาลาทรงธรรม 09.00 - 15.00 โดยประมาณ

******ทุกคืนวันพระในช่วงเข้าพรรษา มีเนสัชชิกรรมฐาน 20.00 - 04.00 แสดงธรรม 4 กัณฑ์ + ภาวนากรรมฐาน