Thai English

พระอุปคุปต์มหาเถระ

พระอุปคุปต์มหาเถระ พระโสณะเถระ พระอุตตรเถระ
          พระอุปคุปต์มหาเถระ ได้รับการยกย่องให้เป็นประธานพระอรหันต์ท่านเป็นพระศิลาจารย์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชนับถือมาก ได้รับราชูปถัมป์ให้จัดตติยสังคายนาพระธรรมวินัยเพื่อไม่ให้อลัชชีเดียรถีปลอมแปลงเข้ามาบวช (สรางแท่นประดิษฐานปี พ.ศ.2542)
          พระโสณเถระและพระอุดตรเถระเป็นหัวหน้าพระธรรมธูตที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองจนปัจจุบันนี้


          พระอุปคุปต์มหาเถระ เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชหันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นผู้เลื่อมใสพระอุปคุปต์มหาเถระเป็นอย่างยิ่งถึงกับก้มลงกราบและจุมพิตแทบเท้าพระอุปคุปต์ฯ ต่อหน้าพระมหาเถระเจ้า จนถึงกับให้ตีฆ้องร้องป่าวให้ชาวเมืองทราบว่า "ผู้ใดที่ต้องการพ้นจากความยากจน ต้องการเจริญงอกงามในโภคทรัพย์ มีความรุ่งเรืองในชีวิต ขอให้ไปทอดทัศนา สักการะ และตั้งใจฟังธรรมจากพระอุปคุปต์มหาเถระเจ้า" ซึ่งพระเจ้าอโศกฯ ได้ถือเอาพระอุปคุปต์เป็นพระศีลาจารย์ด้วย  พระอุปคุปต์มหาเถรเจ้า ได้รับการยกย่องให้เป็นประธานพระอรหันต์
          พระโสณเถระและพระอุตระเถระ (สร้างแท่นปรดิษฐานเมื่อ ปี พ.ศ.2542) เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งมาเผยแผ่พระพทธศาสนาในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบันนี้