then

วิหารหลวงพ่อเศียร

010วิหารหลวงพ่อเศียร
          เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.80 เมตร ยาว 6.80 เมตร สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน "หลวงพ่อเศียร" เป็นพระพุทธรุปเฉพาะส่วน เศียร ที่ท่านพ่อลีได้ให้อาจารย์ประยูล จิตฺตสนฺโต ปั้นขึ้นเพื่อนำไปประกอบองค์พระที่สร้างขึ้น ณ วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล) จังหวัดลพบุรี

เม่อปั้นเสร็จจะเคลื่อนย้ายไป แกตเกิดขัดข้อง นำไปไม่ได้ ท่านพ่อลีจึงปรารถขึ้นว่า "เมื่อหลวงพ่อเศียรต้องการอยู่ที่วัดอโศการาม ก็ให้ท่านอยู่"จึงจัดสร้างวิหารขึ้นเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อเศียร