then

ต้นศรีมหาโพธิ์

0011-1
ต้นศรีมหาโพธิ์ นำมาจากต้นที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ได้นำขบวนแห่พระพุทธรูป พระบรมธาตุ และกองผ้าป่า ๑๓ กอง จากวัดอโศการามไปทอดที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดการต้อนรับ ได้มีการแห่รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๓ รอบ องค์ท่านพร้อมทั้งคณะองคมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...

วิหารหลวงพ่อเศียร

010วิหารหลวงพ่อเศียร
          เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.80 เมตร ยาว 6.80 เมตร สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน "หลวงพ่อเศียร" เป็นพระพุทธรุปเฉพาะส่วน เศียร ที่ท่านพ่อลีได้ให้อาจารย์ประยูล จิตฺตสนฺโต ปั้นขึ้นเพื่อนำไปประกอบองค์พระที่สร้างขึ้น ณ วัดเวฬุวัน (เขาจีนแล) จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ห้องสมุดวัดอโศการาม

 

ห้องสมุดวัดอโศการาม

เป็นห้องสมุดที่คุณล้วน ว่องวานิช สร้างขึ้นแต่ปี  2535 ปัจจุบันนี้มีหนังสือมากมายตลอดจนเทป ซีดี สำหรับใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับด้านการศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติครูบาอาจารย์ของพระกรรมฐานจากทั่วประเทศและด้านอื่น ๆ นำมารวมไว้สำหรับศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับด้านการศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

พระอุโบสถ

009พระอุโบสถ

ได้สร้างตามแบบกรมศาสนาตามแปนของศิลปากร เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2502 ภายในอุโบสถประดษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ พุทธลักษณะแบบอินเดีย มีนามว่า "หลวงพ่อศรีสมุทร" เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง ปิดทองสวยงาม ขนาดหน้าตัดกว้าง 3 ศอก 1 คืบ สร้างถวายโดย นายกวงฮิ้ว แซ่เฮีย

อ่านเพิ่มเติม...

วิหารสุทธิธรรมรังสี

004

วิหารสุทธิธรรมรังสี
          วิหารสุทธิธรรมรังสี สร้างปี พ.ศ.2527 แบบตึกจตุรมุก 3 ชั้น ยอดพระวิหารเป็นมณฑปปิดทองคำบริสุทธิ์ เมื่อ พ.ศ.2530 ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดมณฑป โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จแทนพระองค์ในการประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2530 ภายในพระวิหารชั้น 3 ปริดิษฐานพระปรธาน คือ "พระพุทธชินราชจำลอง" รูปหล่อหลวงพ่อปู่มั่น ภูริทตฺโต และสริระ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

อ่านเพิ่มเติม...

ศาลาการเปรียญ

007

ศาลาการเปรียญ (ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม)
          เดิมเป็นสถานที่ทำวัตรสวดมนต์ และอบรมสมาธิภาวนาของพระภิกษุสามเณร รวมทั้งอุบาสก-อุบาสิกา โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกคืน และเป็นที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุและสามเณรทั้งวัด ทั้งได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานสรีระของท่านพ่อลีไว้อีกด้วย (สมัยนั้นยังไม่มีวิหาร)

อ่านเพิ่มเติม...

พระเจ้าอโศกมหาราช

006พระเจ้าอโศกมหาราช
     พระเจ้าอโศกมหาราช หรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งประเทศอินเดีย ในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วสองร้อยปีเศษ พระองค์ทรงมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง
 พระอุปคุปต์มหาเถระได้พาพระเจ้าอโศกฯ เสด็จออกจากริกแสวงบุญสักการะบูชาสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเสด็จประทับทุกแห่ง พระเจ้าอโศกฯ ทรงสร้างอนุสรณ์สถานเป็นสัญลักษณ์พร้อมจารึกประวัติความเป็นมาให้อนุชนรุ่นหลังรำลึกถึงมาจนทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม...

พระธุตังคเจดีย์

p01-1 

พระธุตังคเจดีย์
          พระธุตังคเจดีย์ได้สร้างตามแบบที่ท่านพ่อลีกำหนดไว้ทุกปราการ คือ เจดีย์หมู่รวมเจดีย์ 13 องค์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง "ธุดงควัตร 13 ข้อ" ตั้งอยู่บนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส ชันบนตรงกลางเป็นพระเจดีย์ใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประธาน พระเจดีย์ทุกองค์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในผอบทอง เงิน นาก พระเจดีย์องค์ประธานล้อมรอบ ด้วยบริวาร 3 ชั้น ชั้นละ 4 องค์ มีความหมายถึง

อ่านเพิ่มเติม...