then

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโท) - การสนองงานพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านลี) และวัดอโศการาม

สารบัญเนื้อหา


การสนองงานพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(ท่านลี) และวัดอโศการาม
ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มาช่วยงาน พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ฉลองสมโภช ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่วัดอโศการาม
ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มามีส่วนร่วมในการสร้างโบสถ์วัดอโศการาม ตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่ ๒๕ เมษายน ในโอกาสนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) ได้เป็นประธานอุปถัมภ์ ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในงานศพท่านพ่อลี และยังทรงกรุณารับภาระรักษาการ เจ้าอาวาสวัดอโศการามในช่วงเวลาหนึ่ง และในเวลาต่อมาได้มีบัญชา ให้ท่านคือ พระศรีวิศาลคุณ มาช่วยดูแลวัดอโศการาม ร่วมกับพระคณะกรรมการช่วยบริหารอีก ๔ รูป
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มีบัญชาให้ท่าน ทำหน้าที่รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดอโศการาม พร้อมทั้งแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ด้วย ในช่วงนั้นเองท่านได้เริ่มสานต่องานสร้าง “พระธุตังคเจดีย์” และในวันที่ ๕ ธันวาคม ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชวรคุณ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้สร้างศาลาหอฉัน หรือศาลา “ล้วน ว่องวานิช” โดยทางห้างขายยาอังกฤษตรางู เป็นเจ้าภาพ และคุณนายเทพ วรรณพฤกษ์ ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้าง ห้องสมุดวัดอโศการาม อีกหลังหนึ่ง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ ให้ครองตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอโศการาม ในปีนั้นได้จัดงานฉลอง “พระธุตังคเจดีย์” ที่ได้แล้วเสร็จในปีนั้น โดยได้ทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ให้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในแผ่นศิลาจารึก เป็นอนุสรณ์ไว้ที่พระธุตังคเจดีย์อีกด้วย
ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม “สว่างจิต” โดยมีแม่ชีสว่าง ชัยนาวา เป็นเจ้าภาพบริจาคทุนทรัพย์
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพโมลี”
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ด้วยอายุที่สูงขึ้นและสุขภาพที่ทรุดโทรมลง ท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีจึงได้ลาออกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอโศการาม และทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้ พระญาณวิศิษฏ์(ทอง จนฺทสิริ) ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแทน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระเทพโมลี ได้ถึงแก่มรณภาพลง ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม เวลา ๑๑.๑๘ น. สิริรวมอายุของท่านได้ ๘๔ ปี ๑ เดือน ๑๔ วัน พรรษา ๖๗
“รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ”
รูปของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมย่อยยัยทรุดโทรมไป แต่ชื่อและโคตรยังหาย่อยยับไม่