then

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโท) - จำวัดอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง

สารบัญเนื้อหา

 

หลวงปมน3

 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ไปจำวัดอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง ทำหน้าที่เป็นครูสอนบาลีไวยากรณ์ ช่วยสนองงานท่านเจ้าคุณญาณดิลก ซึ่งในขณะนั้นท่านเจ้าคุณ ได้รับหน้าที่ดูแลคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตที่จังหวัด เชียงใหม่ และได้เป็นจังหวะดียิ่งที่ในช่วงเวลานั้น ท่านพระอาจารย์ มั่น ภูริทตฺโต ได้เดินทางผ่านมาพักที่วัดเจดีย์หลวง จึงได้มีโอกาส กราบนมัสการฟังธรรมและอบรมสมาธิกับพระอาจารย์มั่นบ้าง และเมื่อมีเวลาท่านก็จะท่องเที่ยวจาริกหาที่วิเวกปฏิบัติธรรม ตามป่าเขาทางภาคเหนือ เคยได้ไปพักอยู่กับ พระอาจารย์หนูและหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

Jdloung1

 

ปี พ.ศ. ๒๔๘๓-๘๔ จำพรรษาอยู่ที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้รับเลือกให้เป็น พระเลขานุการของสมเด็จพระมหาธีรวงศ์ ที่วัด พระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูศรีมหาเจติยาภิมณฑ์
ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิศาลคุณ หลังจากนั้นได้ออกธุดงค์แสวงหาวิเวกธรรมทางภาคอีสาน และได้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ ฟั่น อาจาโร