then

พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโท)

สารบัญเนื้อหา

pt-molee

ประวัติพระเทพโมลี
(สำรอง คุณวุฑฺโท) ป.ธ.๕
ชาติภูมิและถิ่นกำเนิด
    พระเทพโมลี มีชาติกำเนิดในสกุล “อุตตรนคร” มีนามเดิมว่า “สำรอง” เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โยมมารดาชื่อ “นิ่ม” มีบ้านเดิม อยู่ที่อำเภอหนองสองห้อง และเป็นญาติกับพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมทาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) โยมบิดาชื่อ “สี”   ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ ในพี่น้อง ๑๐ คน

 

pt-molee2


การศึกษาและอาชีพ
    เมื่ออายุ ๑๐ ปี ได้เข้ารับการศึกษาในระดับ ประถมศึกษา ๑ จนถึง ๔ ที่โรงเรียนประชาบาล วัดพุทธวิสัยยาราม(วัดท่าน้ำพอง)  หลังจากสำเร็จการศึกษาก็ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนเดิม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่านได้เดินทางมาเรียนต่อโรงเรียนช่างกลที่กรุงเทพฯ และต่อมาได้ย้ายไปอยู่ประจำที่โรงเรียนช่างกลยันตวิทยานุเคราะห์  และเมื่อจบการศึกษาก็กลับมาประกอบอาชีพขับรถที่อำเภอน้ำพอง
การเข้าสู่รมกาสาวพัสตร์
    ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ เมื่อท่านได้อายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทที่วัดพุทธวิสัยยาราม(วัดท่าน้ำพอง) โดยมี พระครูแก้ว วัดพิชัยพัฒนา เป็นพระอุปฌาย์  พระครูสมุห์ค้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูบุญตา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เดิมท่านตั้งใจจะบวชเพียงพรรษาเดียว แต่พอออกพรรษาแล้วใจไม่คิดอยากสึก ด้วยใจอยากได้เรียนทางพระพุทธศาสนา โดยในพรรษาแรกนั้นท่านได้ สอบได้นักธรรมชั้นตรี และมีความประสงค์ อยากเป็นมหาเปรียญ  โยมบิดาจึงได้พาไปฝากตัวไว้กับ ท่านเจ้าพระคุณธรรมฐิติญาณ(สังข์ทอง) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา
ญัตติใหม่เป็นธรรมยุต
    ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ท่านได้รับการญัตติใหม่เป็นธรรมยุติ โดยมี พระพรหมมุนี(ติสฺโส อ้วน) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เป็นพระอุปฌาย์  พระคุณธรรมฐิติญาณ  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระญาณดิลก(พิมพ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า คุณวุฑฺโฒ และในปีนั้นเองท่านได้ตั้งใจศึกษาธรรมจนสอบได้ นักธรรมชั้นโท
    ในปีต่อมาท่าน สอบได้เปรียญธรรมประโยค ๓ และได้ย้ายมาพำนักอยู่ที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ และตั้งใจศึกษาธรรมจนในปี ๒๔๘๐ ท่านสอบได้เปรียญธรรม ๕  เมื่อท่านสอบได้เปรียญธรรม ๕  แล้ว จึงหันมาตั้งใจในแนวทางของการปฎิบัติ ท่านก็ได้ออกธุดงค์ไปกับหมู่สหธรรมิกเพื่อหาประสบการณ์