then

วาทะธรรม

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"  

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

"โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มันเป็นโรคส่วนรวม หนึ่งคนติดก็ขยายต่อ ต่างจากโรงมะเร็ง เบาหวาน โรคพวกนี้เป็นโรคของใครก็ของมันพวกเราต้องมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวตลอด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ก็เหมือนพวกเรากำลังปฏิบัติธรรมเช่นกัน" หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • ท่านพ่อลี สอนว่า ....

  ท่านพ่อลี สอนว่า ....

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

  หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

เนสัชชิก (ธุดงค์วัตรข้อที่ ๑๓) ปฏิบัติบูชาในคืนวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เนสัชชิก (ธุดงค์วัตรข้อที่ ๑๓) ปฏิบัติบูชาในคืนวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เนสัชชิกังคะ .... “เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ”

ข้าพเจ้าของดการนอนเสีย สมาทานองค์ของผู้ถือการนั่งเป็นวัตร

159395390_5245862492153596_4291054500118769729_o.jpg

ปฏิบัติบูชาในคืนวันวันสงกรานต์ วันอังคารที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ.

คืนวันอังคารที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ (ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖)

 • - ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ
  - ๒๐.๓๐ น. หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก เจ้าอาวาสวัดอโศการาม แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๑
  - ๒๒.๒๐ น. พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ สำนักสงฆ์แสงพระธรรม จ.สระแก้ว แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๒
  - ๒๓.๓๐ น. พระอาจารย์ปรีดา อคฺควโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๓
  - ๐๑.๓๐ น. พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร วัดป่าฐานสโมบูชา จ.เลย แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๔
  - ๐๓.๐๐ น. พระอาจารย์ประเสริฐ พลวโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ แสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๕
  - ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า (ย่อ)

เช้าวันพุธที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ (ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖)

 • - ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร พระภิกษุ สามเณร
  - ๐๘.๐๐ น. ถวายสังฆทาน, รับพร
  - ๐๙.๑๕ น. ทำวัตรเช้า

ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน สาธุ สาธุ สาธุ

ภาพโดยรอบของวัด

pp1