then

วาทะธรรม

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"  

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

"โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มันเป็นโรคส่วนรวม หนึ่งคนติดก็ขยายต่อ ต่างจากโรงมะเร็ง เบาหวาน โรคพวกนี้เป็นโรคของใครก็ของมันพวกเราต้องมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวตลอด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ก็เหมือนพวกเรากำลังปฏิบัติธรรมเช่นกัน" หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • ท่านพ่อลี สอนว่า ....

  ท่านพ่อลี สอนว่า ....

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

  หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

ต้นศรีมหาโพธิ์

0011-1
ต้นศรีมหาโพธิ์ นำมาจากต้นที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ได้นำขบวนแห่พระพุทธรูป พระบรมธาตุ และกองผ้าป่า ๑๓ กอง จากวัดอโศการามไปทอดที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดการต้อนรับ ได้มีการแห่รอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๓ รอบ องค์ท่านพร้อมทั้งคณะองคมนตรี

ได้เสด็จมารับกองผ้าป่าในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท่านได้มีรับสั่งให้ทางสำนักพระราชวังจัดภัตตาหารถวายพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับนิมนต์มารับกองผ้าป่ารวม ๑๕ รูป พระเถระที่พระองค์ท่านนิมนต์มานั้น โดยมากนิมนต์จากวัดต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีอุปการะมาแต่กาลก่อน เมื่อได้ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว พระองค์ท่านก็ได้นำถวายกองผ้าป่าแก่พระเถระที่ได้นิมนต์มาในวันนั้น

เมื่อเสร็จพิธีถวายกองผ้าป่าแล้วได้นำขบวนแห่ออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปรับต้นโพธิ์ที่วัดพระศรีมหาธาตุ อำเภอบางเขน ซึ่งได้ขอจากทางราชการและได้รับอนุญาตแล้ว


003-1ถึงวัดพระศรีมหาธาตุแล้วทำพิธีรับต้นโพธิ์ ๒ ต้น แห่เวียนพระอุโบสถ ๓ รอบ ประกอบพิธีตามทางการ เสร็จแล้ว นำขบวนแห่เคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาธาตุ ไปยังจังหวัดนนทบุรี ต่อจากนั้นคณะศิษย์ได้นำพระบรมธาตุ ต้นโพธิ์ ไปทำการฉลองที่สวนพุทธรักษา อำเภอบางบัวทอง ๑ คืน

รุ่งขึ้น วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๐ พระฉันจังหันแล้ว นำพระพุทธรูป พระบรมธาตุ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ลงสู่ขบวนแห่ทางเรือจากอำเภอบางบัวทอง ล่องลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา จนกระทั่งถึงท่าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการทางวัดอโศการาม พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการ และพุทธบริษัทได้มาต้อนรับอย่างคับคั่ง นำขบวนขึ้นจากเรือ แล้วแห่จากศาลากลางเข้าตลาดเมืองสมุทรปราการ นำขบวนแห่ไปจนถึงวัดอโศการามในตอนบ่าย ฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลาย มีท่านเจ้าคุณพระอมรมุนี วัดจันทนาราม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นหัวหน้าต้อนรับขบวนแห่ เมื่อถึงวัดอโศการาม แล้วได้นำขบวนแห่เวียนศาลา ๓ รอบ แล้วนำขึ้นประดิษฐานไว้บนศาลาโรงพิธีพุทธาภิเษก ได้ทำการถวายนมัสการพระบรมธาตุ พระพุทธรูป ต้นโพธิ์ และพระสถูปเจดีย์ เสร็จแล้วพักผ่อน เวลา ๑๘.๐๐ น. ตีระฆังประชุมสวดมนต์สมโภช สวดพุทธาภิเษก เวียนเทียน มีพุทธบริษัทมาร่วมสมโภชกันมากมาย

รุ่งขึ้นเช้า วันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ได้ทำพิธีปลูกต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ที่วัดอโศการาม รวม ๔ ต้น ได้มาจากวัดพระศรีมหาธาตุ ๒ ต้น อีก ๒ ต้น ได้มาจากประเทศอินเดีย ต่อมาได้มีศิษย์นำต้นโพธิ์จากประเทศอินเดียมาถวายอีก ๒ ต้นปัจจุบันนี้ที่วัดอโศการามจึงมีต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์รวม ๖ ต้น

 

 

ภาพโดยรอบของวัด

pp1