then

วาทะธรรม

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"  

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

"โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มันเป็นโรคส่วนรวม หนึ่งคนติดก็ขยายต่อ ต่างจากโรงมะเร็ง เบาหวาน โรคพวกนี้เป็นโรคของใครก็ของมันพวกเราต้องมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวตลอด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ก็เหมือนพวกเรากำลังปฏิบัติธรรมเช่นกัน" หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • ท่านพ่อลี สอนว่า ....

  ท่านพ่อลี สอนว่า ....

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

  หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

๖๒ ปี ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ตอบแทนคุณหลวงปู่ครูอาจารย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

38

.....อนุโมทนากับทุกๆ ท่านได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรมแห่งนี้ สถานนี้แห่งนี้เป็นสถานที่อบรมธรรม อบรมใจของพวกเราและใครต่อใครอีกหลายๆ คน ศาลาหลวงพ่อทรงธรรมแห่งนี้ เป็นสถานที่แห่งความเป็นมงคลที่ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ท่านได้สร้างขึ้่นมาเป็นระยะเวลารวมปีนี้ ก็ ๖๒ ปีพอดี และตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ได้มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้เดินทางมาจากที่ต่างๆ เพื่อมาอบรมธรรม อบรมใจให้กับพวกเรา ซึ่งพวกเรานั้นก็ต่างน้อมธรรมนั้นเข้าสู่จิตใจ ปรับปรุงตัว ปรับปรุงใจได้ไม่มากก็น้อย วันนี้ พวกเราได้รวมจิตรวมใจมาทำบุญอันยิ่งใหญ่ รวบรวมปัจจัยถวายกับทางวัดอโศการามเป็นเงิน ๑,๖๕๕,๖๙๒.๑๒ บาท เพื่อสมทบค่าที่ดินที่ยังค้างจ่าย เป็นการตอบแทนคุณของสถานที่ที่ให้พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมกันทุกสัปดาห์ จึงขออนุโมทนากับทุกท่านในกุศลผลบุญใหญ่นี้ทุกท่านทุกคน เทอญ. "สาธุ สาธุ สาธุ"

 


Created with flickr slideshow.

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

งานบำเพ็ญกุศลถวายท่านพ่อลี ครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๗
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
......"ปูชา จ ปูชนียานํ" (การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง)...
พระอ.มนตรี คุณโสภโณ แห่งวัดป่าวังเดือนห้า จ.เลย ณ วัดอโศการาม ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 29 เมษายน 2561
.....พระอาจารย์มนตรี คุณโสภโณ หรือหลวงตาหลั่งไหล แห่งวัดป่าวังเดือนห้า...
มาติกา - บังสุกุลใหญ่และสรงน้ำครูอาจารย์ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 29 เมษายน 2561
....ขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันมาที่วัดอโศการาม...
บวชชี พราหมณี เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์, 29 เมษายน 2561
....ขออนุโมทนากับทุกๆ ท่าน ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ปฏิบัติกาย...