Thai English

วาทะธรรม

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

"อรหัง พุทโธ อิติปิโส ภควา นมามิหัง"....คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

วัดอโศการาม

วัดอโศการาม

ชื่่ออโศการาม....จากหมายเหตุที่ท่านพ่อได้ปรารภ ไว้ใน หนังสือชีวประวัติของท่าน ความว่า การตั้งชื่อวัดอโศการามนี้ มิใช่ได้คิดขึ้น ในคราวที่ตั้งได้คิดชื่อนี้ขึ้น ตั้งแต่ปีจำพรรษาอยู่ที่ตำบลสารนารถ เมืองพาราณสี ได้เอานามของท่านผู้มีคุณวุฒิ เป็นฉายาลักษณ์ของผู้ทรงคุณ...

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

  คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • วัดอโศการาม

  วัดอโศการาม

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ วัดอโศการาม

podcast2

 

 

เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ วัดอโศการาม

 

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2552
วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2558
เสียงพระธรรมเทศนา   โดย พระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2552    
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2551
วันพฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2558
เสียงพระธรรมเทศนา   โดย พระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ปี 2551    
ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ 99-107
วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558
เสียงพระธรรมเทศนา   โดย พระอาจารย์ประพันธ์ ผลปุญโญ ชุดที่ ๑    
172.วัฎฎะที่น่าสงสาร - 185.ทางเคยเทียว โดยหลวงพ่อ จำลอง สมาจาโร
วันพุธ, 16 ตุลาคม 2556
เสียงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 172.วัฎฎะที่น่าสงสาร - 185.ทางเคยเทียว...