then

วาทะธรรม

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

ท่านพ่อลี สอนว่า ....

"เมื่อเวทนาเกิดขึ้น แล้วเอาความรู้ไปจับอยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งอื่นเสีย เพื่อให้ลืมเวทนานั้น ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่มันเป็นสติ ไม่ใช่สัมปชัญญะ ต้องรู้อยู่ที่ตัวเราเอง จึงจะเป็น สติสัมปชัญญะ"  

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

"โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มันเป็นโรคส่วนรวม หนึ่งคนติดก็ขยายต่อ ต่างจากโรงมะเร็ง เบาหวาน โรคพวกนี้เป็นโรคของใครก็ของมันพวกเราต้องมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวตลอด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีสติรู้ตัวตลอดเวลา ก็เหมือนพวกเรากำลังปฏิบัติธรรมเช่นกัน" หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • ท่านพ่อลี สอนว่า ....

  ท่านพ่อลี สอนว่า ....

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

  หลวงตาสามเรือน ปุญฺเญสโก

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย

cover03

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นอัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง ทรงใฝ่พระทัยต่อกิจการพระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจใจการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดและศาสนาสถานทั่วราชอาณาจักรอย่างมิได้ทรงว่างเว้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้อัญเชิญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับวัดและพระสงฆ์ จัดพิมพ์เป็นหนังสือ พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดไทย) จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฎทั่วไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

ท่านพ่อลีสอนศิษย์
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
ท่านพ่อลีสอนศิษย์
ธัมมสุปฏิปันโน
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
ธรรมบรรณาการ ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย...
ท่านพ่อลีฝากไว้...
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
ท่านพอลีฝากไว้ เจ้าอาวาส วัดอโศการาม กรรมฐานทานพอลี ่ ่ มนตทานพอลี ์ ่ ่...
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล
วันเสาร์, 26 กันยายน 2563
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล   ประวัติท่านพ่อลี...