Thai English

วาทะธรรม

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

"อรหัง พุทโธ อิติปิโส ภควา นมามิหัง"....คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

วัดอโศการาม

วัดอโศการาม

ชื่่ออโศการาม....จากหมายเหตุที่ท่านพ่อได้ปรารภ ไว้ใน หนังสือชีวประวัติของท่าน ความว่า การตั้งชื่อวัดอโศการามนี้ มิใช่ได้คิดขึ้น ในคราวที่ตั้งได้คิดชื่อนี้ขึ้น ตั้งแต่ปีจำพรรษาอยู่ที่ตำบลสารนารถ เมืองพาราณสี ได้เอานามของท่านผู้มีคุณวุฒิ เป็นฉายาลักษณ์ของผู้ทรงคุณ...

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

  คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • วัดอโศการาม

  วัดอโศการาม

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่ดุลย์)

23หลวงปู่ฝากไว้ (หลวงปู่ดุลย์)

 

ข้อคิดข้อธรรมใน "หลวงปู่ฝากไว้"ของพระอริยเจ้า หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ที่บันทึกถ่ายทอดมาโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)นั้นเป็นข้อคิดข้อธรรม ตลอดจนปริศนาธรรมที่สั้นกระชับแต่กินความหมายอันลึกซึ้ง ซึ่งถ้ากระทำการโยนิโสมนสิการด้วยความเพียรแล้ว จะทำให้เข้าใจในสภาวธรรม ตลอดจนแนวการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

อานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก
วันอาทิตย์, 09 ธันวาคม 2555
อานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก...
นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก
วันอาทิตย์, 09 ธันวาคม 2555
นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก   นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก ปรับปรุงมาจาก วัฏสงสาร...
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล
วันศุกร์, 21 กันยายน 2555
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล   ประวัติท่านพ่อลี...
หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม
วันศุกร์, 21 กันยายน 2555
หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม