Thai English

วาทะธรรม

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

"อรหัง พุทโธ อิติปิโส ภควา นมามิหัง"....คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

วัดอโศการาม

วัดอโศการาม

ชื่่ออโศการาม....จากหมายเหตุที่ท่านพ่อได้ปรารภ ไว้ใน หนังสือชีวประวัติของท่าน ความว่า การตั้งชื่อวัดอโศการามนี้ มิใช่ได้คิดขึ้น ในคราวที่ตั้งได้คิดชื่อนี้ขึ้น ตั้งแต่ปีจำพรรษาอยู่ที่ตำบลสารนารถ เมืองพาราณสี ได้เอานามของท่านผู้มีคุณวุฒิ เป็นฉายาลักษณ์ของผู้ทรงคุณ...

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

  คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • วัดอโศการาม

  วัดอโศการาม

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

ปฎิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 1 of 2

08

เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบไว้บ้างพอเป็นแนวทาง โดยคิดว่าท่านพุทธศาสนิกชนำระเณรทั้งหลายที่มีความสนใจใคร่ธรรมและข้อปฏิบัติประจำนิสัยอาจมีความสนใจอยากทาบอยู่มาก จึงได้พยายามรวบรวมมาลงไว้เท่าที่สามารถ


  คำว่า กรรมฐาน นี้ เป็นคำชินปากชินใจของชาวพุทธเรามานาน เมื่อถือเอาใจความ ก็แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน แต่งานในที่นี้เป็นงานสำคัญ และหมายถึงงานรื้อภพรื้อชาติรื้อกิเลสตัณหารื้อถอนอวิชชาทั้งมวลออกจากใจ เพื่อไกลทุกข์ คือความเกิดแก่เจ็บตาย อันเป็นสะพานเกี่ยวโยงของวัฏฏวนที่สัตว์โลกข้ามพ้นได้โดยากมากกว่าจะมีความหมายไปทางอื่นแบบงานของโลกที่ทำกัน ส่วนผลที่พึงได้รับแม้ยังจุดหมายปลายทาง ก็ทำให้ผู้บำเพ็ญมีความสุขในปัจจุบันและภพชาติต่อไป ฉะนั้น พระที่สนใจปฏิบัติธรรมเหล่านี้ จึงมักมีนามว่าพระธุดงคกรรมฐานเสมอ อันเป็นคำชมเชยให้เกียรติท่านผู้มุ่งต่องานนี้ด้วยใจจริงจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

อานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก
วันอาทิตย์, 09 ธันวาคม 2555
อานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก...
นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก
วันอาทิตย์, 09 ธันวาคม 2555
นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก   นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก ปรับปรุงมาจาก วัฏสงสาร...
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล
วันศุกร์, 21 กันยายน 2555
รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล   ประวัติท่านพ่อลี...
หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม
วันศุกร์, 21 กันยายน 2555
หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม