Thai English

วาทะธรรม

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

"อรหัง พุทโธ อิติปิโส ภควา นมามิหัง"....คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

หลักการบังคับตน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน" ...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน... ...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน... ...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

วัดอโศการาม

วัดอโศการาม

ชื่่ออโศการาม....จากหมายเหตุที่ท่านพ่อได้ปรารภ ไว้ใน หนังสือชีวประวัติของท่าน ความว่า การตั้งชื่อวัดอโศการามนี้ มิใช่ได้คิดขึ้น ในคราวที่ตั้งได้คิดชื่อนี้ขึ้น ตั้งแต่ปีจำพรรษาอยู่ที่ตำบลสารนารถ เมืองพาราณสี ได้เอานามของท่านผู้มีคุณวุฒิ เป็นฉายาลักษณ์ของผู้ทรงคุณ...

ความไม่เที่ยงแท้

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุนี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

 • คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

  คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

 • หลักการบังคับตน

  หลักการบังคับตน

 • วัดอโศการาม

  วัดอโศการาม

 • ความไม่เที่ยงแท้

  ความไม่เที่ยงแท้

 • การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

  การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

หนังสือแนะนำวัดอโศการาม

อยากบวชที่วัดอโศการาม

เหตุที่มาบวชวัดอโศการามก็เพราะว่า...เมื่อบวชแล้วก็อยากปฏิบัติ อยากบวชวัดกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ดูมาหลายวัดแล้วเหมือนกัน แต่ถูกใจข้อวัตรปฏิบัติที่วัดนี้มาก ใครทำคนนั้นได้ ๓ เดือนนี้จะปฏิบัติให้ดีที่สุด....พระสุรชัย กตกุสโล นวกะปี ๒๕๕๕ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

IMG 2319

 

ภาพโดยรอบของวัด

pp1

โบรชัวร์วัดอโศการาม

ข้อมูลที่มาใหม่

ทำให้ดีที่สุด
วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2555
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด จะได้ไม่ต้องเสียใจในวันพรุ่งนี้...พระอาจารย์ชานน...
เหตุที่มาบวชวัดนี้
วันจันทร์, 13 สิงหาคม 2555
เพราะท่านพ่อลี ก็เลยมาบวชที่วัดแห่งนี้...
ตั้งใจจะมาบวชที่วัดอโศการาม
วันศุกร์, 27 กรกฎาคม 2555
...
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาปฏิบัติธรรมในวัดอโศการาม
วันพุธ, 18 กรกฎาคม 2555
ปลื้มปิติใจมากที่ได้มาบวชในวัดอโศการามแห่งนี้...