Thai English

พระบรมธาตุ ๘๐ องค์

วดอโศการาม 00

"ถ้าข้าพเจ้าจะทำการฉลองสมโภช ๒๕ พุทธศตวรรษให้สำเร็จด้วยดี ขอจงให้พระบรมธาตุที่มีอยู่ในตัวนี้ ขอให้บังเกิดมีให้ครบจำนวน ๘๐ องค์ เท่าอายุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ก่อนอธิษฐานยังมีไม่ถึง ๘๐ องค์) เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว สว่างแล้ว ฉันจังหันเสร็จ ก็เปิดผะอบออกนับดู ปรากฏว่ามีพระบรมธาตุครบ ๘๐ องค์บริบูรณ์(ปัจจุบันให้สักการะอยู่ที่พระธุตังคเจดีย์)....ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

แสดงความเห็น แบ่งปัน

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้

fb05สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือ...สติ
สตินี้เป็นธรรม เป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง
ซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆ ทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง...หลวงปู่ชา สุภทฺโท

แสดงความเห็น

ความไม่ประมาท ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

29

ความไม่ประมาท คือความไม่ตายใจ ไม่นอนใจ ไม่ไว้ใจ ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ส่วนใดที่เป็นความดีควรได้ควรถึง

ให้มีความพยายามสร้างสรรค์ขึ้นให้มีในตน บุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ต้องมุ่งความสำเร็จเป็นจุดหมาย

fb04-1

คิดทำอะไรลงไปแล้วต้องมุ่งความสำเร็จเป็นจุดหมาย ประดุจแววตาเสือได้จ้องเขม็งไปที่เหยื่อรายใดแล้ว ต้องตามตะปปขย้ำจนสำเร็จ...หลวงปู่ตื้อ อจลมฺโม

แสดงความเห็น

สำเร็จได้เพราะความเพียร

หลวงปบญฤทธ

รู้สักแต่รู้ตลอด ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปเรียกว่า ทำความเพียร
   เราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร ....หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ที่สูงเป็นดำ ที่ดำเป็นขาว

1 PMHckkHK

ที่สูงเป็นดำ...ที่ดำเป็นขาว...ที่สั้นเป็นยาว
ที่มั่นเป็นคลอน...ที่หย่อนเป็นตึง...ชั่วเป็นผี...ดีเป็นคน
จนเป็นทาส...ฉลาดเป็นครู
อวดรู้เป็นพาล...หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ

แสดงความเห็น

อุปสรรคไม่มี บารมีไม่แก่กล้า

DSC 0280

ท่านว่า..."อุปสรรไม่มี บารมีไม่แก่กล้า"...ถ้าตนไม่ได้สั่งสมทั้งวิชาการและบุญบารมีไว้เลย จะไปสู้ไพรีหรืออุปสรรคต่างๆ ได้อย่างไร...๘๔ ปี พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

แสดงความเห็น

ความตั้งใจ

fb01

"ความตั้งใจ" เมื่อเรามีเจตนาตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องทำให้เป็นไปตามความตั้งใจนั้น ให้รักษาเจตนาของตนไว้ให้มั่นคง อย่าทำลาย การฟังธรรมนั้น ถึงแม้จะไม่เข้าใจ แต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วก็ย่อมเกิดประโยชน์"....ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

แสดงความเห็น

รูปสังขารเป็นของไม่เที่ยง หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

fb06

คนเราเกิดมาทุกรูปทุกนาม รูปสังขารเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าพระราชา มหากษัตริย์ พระยานานาหมื่น คนมั่งมีเศรษฐี และยาจก ล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น มีทางพอจะหลุดพ้นทุกข์ได้ คือ ทำความเพียร เจริญภาวนา อย่าสิมัวเมาในรูปร่างสังขารของตน มัจจุราชมัน บ่ไว้หน้าผู้ใด ก่อนจะดับไป ควรจะสร้างความดีเอาไว้....หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

แสดงความเห็น

ถ้าเราปฏิบัติจริง

fb02-2

ถ้าเราปฏิบัติจริงๆ เช่นการนั่งสมาธิตลอดรุ่ง
มันก็จะรู้จะเห็นได้แน่นอน นี่ส่วนใหญ่นั่งนานไปเกิดทุกข์
เวทนาก็กลัวตาย ไม่เอาจริงจัง ทั้งที่มันก็เกิดตายมาหลายชาติแล้ว
ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยปฏิบัติ ก็ไม่เคยเห็นมีใครตายจริง
มีแต่ได้รับผลคือความสงบรวมลงของใจ ...หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี

แสดงความเห็น