Thai English

พระอรหันต์ในบ้าน

บางคนนิยมทำบุญในสิ่งที่ไกลตัว ไปเสาะแสวงหาที่ทำบุญทำทานกันต่างจังหวัด แต่บางทีพวกเราอาจจะลืมไปว่าเราก็มีพระที่อยู่ในบ้านและที่สำคัญท่านก็เป็น พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเรา ท่านเลี้ยงเรามาจะเติบใหญ่และได้ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือ สองมือ สองขา และหนึ่งสมอง พระที่ว่านี้่คือพระอรหันต์ในบ้านของเรานั่นเอง พ่อแม่นั้นไง....พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร วัดอโศการาม

IMG 1374

แสดงความเห็น แบ่งปัน

เรื่องของใจ

"จงทำใจให้เหมือนแผ่นดิน เพราะว่าแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เคยโกรธใคร ทำอะไรใครเลย จงทำใจเหมือนน้ำ เพราะธรรดาของน้ำย่อมเป็นของสะอาด ชำระของสกปรกได้ทุกเมื่อ และเป็นของดื่มกินเพื่อมีชีวิตช่วยเหลือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงทำตนให้เหมือนผ้าเช็ดเท้า เพราะธรรดาของผ้าเช็ดเท้าย่อมไม่มีความรักความชังฉันใด ใจเราก็ทำเหมือนกันฉันนั้น" เมื่อเราตั้งใจฝึกฝนอบรมได้เช่นนี้แล้ว ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข ความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิด.....หลวงปู่ขาว อนาลโย

paragraph  121 150

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ใจสบาย

ทำจิตใจให้สบาย สบาย เมื่อใจเราสบาย ก็ใช้ใจนี่แหละแก้ปัญหาของชีวิต...พระอาจารย์ชัชวาล องฺกุโร วัดอโศการาม

อ ปอก

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ความเปลี่ยนแปลง

ทำความเข้าใจให้รู้ชัดว่า ทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลย นี่คือความรู้ตามความเป็นจริง....หลวงปู่ชา สุภทฺโท01dbhandsup

แสดงความเห็น แบ่งปัน

สมเด็จพระสังฆราช.มีบัญชาให้เก็บสรีระศพของท่านพ่อลี

หลังจากท่านพ่อลี ธมฺมธโร ได้มรณภาพลง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน อุฏฐายี)...มีบัญชาให้เก็บสรีระศพของท่านพ่อลีไว้ ยังไม่ถวายเพลิง เอาอย่าง “ท่านพระมหากัสสปเถระ” ที่ในวันหนึ่งในอนาคตกาลจะมีพระศรีอริยเมตไตรยมาเผาศพพระมหากัสสปเถระอย่างสมศักดิ์ศรี

 9 768

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ต้องทำด้วยตัวเอง ถึงจะรู้

ทานก็ต้องบำเพ็ญด้วยตนเอง ศีลก็จะต้องรักษาด้วยตนเอง ภาวนาก็ต้องทำด้วยตนเอง จึงจะเป็นผู้รู้ผู้เห็น...หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

IMG 0472

แสดงความเห็น แบ่งปัน

๓ อดของพระอาจารย์บุญกู้

 

4

 

อดใจทำให้รู้จักยอม อดออมทำให้ไม่ยากจน อดทนทำให้พ้นทุกง่าย

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ขอขมาท่านพ่อลี ธมฺมธโร

คำขอขมาแด่องค์ท่านพ่อลี...“มหาเถเร ปมาเทน ทฺวารตฺตเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมตุ เม ภนฺเต”

ขอขมาทานพอล

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ความสงบ

ตราบใดที่เรามาทำความสงบให้เรื่องต่างๆ บรรเทาเบาบางไปจากใจได้ ก็ย่อมทำอารมณของเราให้เป็นไปใน "กัมมัฏฐาน" คือฝั่งแต่ "พุทธานุสสติ" เป็นเบื้องต้นจนถึง "สังฆานุสสติ" เป็นปริโยสานไว้ในจิตใจ....ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

14

แสดงความเห็น แบ่งปัน