then

อุปสรรคไม่มี บารมีไม่แก่กล้า

DSC 0280

ท่านว่า..."อุปสรรไม่มี บารมีไม่แก่กล้า"...ถ้าตนไม่ได้สั่งสมทั้งวิชาการและบุญบารมีไว้เลย จะไปสู้ไพรีหรืออุปสรรคต่างๆ ได้อย่างไร...๘๔ ปี พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน