then

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้

fb05สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือ...สติ
สตินี้เป็นธรรม เป็นสภาวธรรมอันหนึ่ง
ซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆ ทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียง...หลวงปู่ชา สุภทฺโท