then

ถ้าเราปฏิบัติจริง

fb02-2

ถ้าเราปฏิบัติจริงๆ เช่นการนั่งสมาธิตลอดรุ่ง
มันก็จะรู้จะเห็นได้แน่นอน นี่ส่วนใหญ่นั่งนานไปเกิดทุกข์
เวทนาก็กลัวตาย ไม่เอาจริงจัง ทั้งที่มันก็เกิดตายมาหลายชาติแล้ว
ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยปฏิบัติ ก็ไม่เคยเห็นมีใครตายจริง
มีแต่ได้รับผลคือความสงบรวมลงของใจ ...หลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี