then

ความตั้งใจ

fb01

"ความตั้งใจ" เมื่อเรามีเจตนาตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะต้องทำให้เป็นไปตามความตั้งใจนั้น ให้รักษาเจตนาของตนไว้ให้มั่นคง อย่าทำลาย การฟังธรรมนั้น ถึงแม้จะไม่เข้าใจ แต่ถ้าตั้งใจฟังแล้วก็ย่อมเกิดประโยชน์"....ท่านพ่อลี ธมฺมธโร