then

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน"
...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน...
...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน...
...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

IMG 0010