then

ต้องทำด้วยตัวเอง ถึงจะรู้

ทานก็ต้องบำเพ็ญด้วยตนเอง ศีลก็จะต้องรักษาด้วยตนเอง ภาวนาก็ต้องทำด้วยตนเอง จึงจะเป็นผู้รู้ผู้เห็น...หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ

IMG 0472