then

ขอขมาท่านพ่อลี ธมฺมธโร

คำขอขมาแด่องค์ท่านพ่อลี...“มหาเถเร ปมาเทน ทฺวารตฺตเยน กตํ สพฺพํ อปราธํ ขมตุ เม ภนฺเต”

ขอขมาทานพอล