then

เรื่องของใจ

"จงทำใจให้เหมือนแผ่นดิน เพราะว่าแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เคยโกรธใคร ทำอะไรใครเลย จงทำใจเหมือนน้ำ เพราะธรรดาของน้ำย่อมเป็นของสะอาด ชำระของสกปรกได้ทุกเมื่อ และเป็นของดื่มกินเพื่อมีชีวิตช่วยเหลือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงทำตนให้เหมือนผ้าเช็ดเท้า เพราะธรรดาของผ้าเช็ดเท้าย่อมไม่มีความรักความชังฉันใด ใจเราก็ทำเหมือนกันฉันนั้น" เมื่อเราตั้งใจฝึกฝนอบรมได้เช่นนี้แล้ว ไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุข ความทุกข์ในใจก็จะไม่เกิด.....หลวงปู่ขาว อนาลโย

paragraph  121 150