then

ความเปลี่ยนแปลง

ทำความเข้าใจให้รู้ชัดว่า ทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลย นี่คือความรู้ตามความเป็นจริง....หลวงปู่ชา สุภทฺโท01dbhandsup