Thai English

คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี

"อรหัง พุทโธ อิติปิโส ภควา นมามิหัง"....คาถาประจำองค์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ทานพอ

แสดงความคิดเห็น

รับศีล ๘ ให้สัจจะกับพระภิกษุ

เมื่อรับศีล ๕ หรือศีล ๘ จากพระไปแล้วก็เหมือนกับเราได้ตั้งสัจจะกับพระแล้วว่าจะรักษาไว้และจะประพฤติปฏิบัติไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลาย แต่ถ้ารับศีลไปแล้วและไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้ก็เป็นเหมือนคนไม่มีสัจจะ...หลวงพ่อชัชวาล องฺกุโร (พระอาจารย์ป๊อก) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

IMG 1577

แสดงความเห็น แบ่งปัน

หลักการบังคับตน

"หลักการบังคับตน"
...คุ้มครองตน ตั้งตน รักษาตน..รู้จักตน สอนตน ฝึกตน...
...โจทย์ตน สงวนตน วางตน...พิพากษาตน ถ่อมตน สร้างตน...
...ไม่เห็นแก่ตน ชนะตน...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

IMG 0010

แสดงความเห็น แบ่งปัน

เราทำกรรมอันใดไว้ เราจักต้องได้รับผลของกรรมนั้น

“คนเรานี้ย่อมมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญ หรือเป็นบาป เมื่อยังมีชีวิตอยู่ กรรมนั้นจักเป็นทายาท ให้เราได้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อๆไป”...เถระธรรมพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

268 1254881621

แสดงความเห็น แบ่งปัน

วัดอโศการาม

ชื่่ออโศการาม....จากหมายเหตุที่ท่านพ่อได้ปรารภ ไว้ใน หนังสือชีวประวัติของท่าน ความว่า การตั้งชื่อวัดอโศการามนี้ มิใช่ได้คิดขึ้น ในคราวที่ตั้งได้คิดชื่อนี้ขึ้น ตั้งแต่ปีจำพรรษาอยู่ที่ตำบลสารนารถ เมืองพาราณสี ได้เอานามของท่านผู้มีคุณวุฒิ เป็นฉายาลักษณ์ของผู้ทรงคุณ ฉะนั้นจึงได้สร้างพระรูปนี้ขึ้นประกอบในนามของวัด เพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบต่อไป แต่ที่จริงชื่อวัดอันนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เคยรับสั่งเล่าให้ฟัง อันเป็นสิ่งที่น่ากลัวจะไม่สำเร็จในงานอันนั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ได้ทำรายงานยืน ไปตามระเบียบการคณะสงฆ์ ก็ไม่มีท่านสังฆมนตรีองค์ใดองค์หนึ่งคัดค้าน ว่าไม่เหมาะสม เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็พอใจ

ทำเนยบเจาอาวาส

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ความตั้งใจของท่านพ่อลี

อาตมาตั้งใจไว้ว่า...“จะให้เลือดทุกๆ หยดในร่างกายตั้งแต่ศรีษะ
จรดปลายเท้าเป็นไปเพื่อกิจพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอเอาจนสุดชีวิต”...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ทานพอล

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ความไม่เที่ยงแท้

การปรากฏขึ้นของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการรวมตัวของมูลเหตุ การดับสูญของสรรพสิ่ง ก็ด้วยการแยกตัวของมูลเหตุ
นี่คือสิ่งที่เรียกว่า....“เกิดเพราะเหตุปัจจัย และดับเพราะเหตุปัจจัย” เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เที่ยงแท้แปรฟัน บัญชาไม่ได้...หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโนพระอาจารย

แสดงความเห็น แบ่งปัน

พระพุทธศาสนาต้องทำด้วยตนเอง

"พระพุทธศาสนา ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอน ร้องขอหรือให้กันได้ ทุกคนจะต้องทำด้วยตนของตนเอง จึงจะได้รับผล"...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

Untitled-2

แสดงความเห็น แบ่งปัน

การทำจริงย่อมจะให้เกิดผลเป็นพลัง

การไม่ทำจริง เป็นเหตุให้ไม่เกิดผล เมื่อไม่เกิดผลก็ย่อมเกิดสนิมในใจ คือ ความเบื่อหน่าย ท้อถอย เกียจคร้าน แล้วในที่สุดก็เลิก
ถ้าทำจริงแล้วย่อมจะเกิดผลเป็นกำลัง คือ พละ ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

5

แสดงความเห็น แบ่งปัน

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่เห็นแก่ตัว

ผู้ปฏิบัติธรรม...จะต้องเสียสละไม่เห็นแก่ตัว บุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วย พระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงสรรเสริญบุคคลชนิดนั้น...ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ทานพอ 1

แสดงความเห็น แบ่งปัน