Thai English

พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตกล้าแข็งส่วนที่ 1

cover01พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ และในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบวัดมรณภาพปีที่ 47 ของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี) เนื้อหาภายในได้รวบรวมชีวประวัติและปฎิปทาของท่านพ่อลี ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และจัดพิมพ์ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีภาพประกอบจำนวนมาก 

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เล่มที่ 1/2

10

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือประวัติครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่องค์สำคัญของสายพระสุปฏิปันโนในปัจจุบันหลายองค์ ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนได้เขียนไว้เมื่อร่วม40ปีก่อน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชีวประวัติที่อ่านสนุก ให้ข้อคิดแฝงด้วยเนื้อหาธรรมะแท้ที่ท่านเทศน์ให้ลูกศิษย์ฟัง นอกจากนี้บางช่วงบางตอนยังแฝงด้วยอุบายธรรมสำหรับแก้การปฏิบัติไว้ด้วย และที่สำคัญคือวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่นที่ถูกต้องตามศีลกับพระธรรมวินัยทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ซึ่งผู้อ่านจะได้รู้จักว่าพระที่แท้จริงเป็นอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...

พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตกล้าแข็งส่วนที่ 2

cover01พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ และในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรอบวัดมรณภาพปีที่ 47 ของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี) เนื้อหาภายในได้รวบรวมชีวประวัติและปฎิปทาของท่านพ่อลี ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และจัดพิมพ์ในครั้งนี้เป็นครั้งแรก มีภาพประกอบจำนวนมาก 

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ เล่มที่ 2/2

10

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือประวัติครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่องค์สำคัญของสายพระสุปฏิปันโนในปัจจุบันหลายองค์ ที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนได้เขียนไว้เมื่อร่วม40ปีก่อน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชีวประวัติที่อ่านสนุก ให้ข้อคิดแฝงด้วยเนื้อหาธรรมะแท้ที่ท่านเทศน์ให้ลูกศิษย์ฟัง นอกจากนี้บางช่วงบางตอนยังแฝงด้วยอุบายธรรมสำหรับแก้การปฏิบัติไว้ด้วย และที่สำคัญคือวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่มั่นที่ถูกต้องตามศีลกับพระธรรมวินัยทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ซึ่งผู้อ่านจะได้รู้จักว่าพระที่แท้จริงเป็นอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...

28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

cover02

หนังสือ '28 พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์' กล่าวถึงประวัติและปฏิปทาของพระกรรมฐาน 28 รูป

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิปัตติปุจฉาวิสัจชนา เทศนาหลวงปู่มั่น

07

- พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธุโล)วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี ถาม
- พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ตอบ


หนังสือ ปุจฉา-วิสัชนา นี้ ตามหลักฐานที่บันทึกไว้ในหนังสือฉบับเดิมว่า พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ปุจฉาท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นผู้วิสัชนา มีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การศึกษาและปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

โอวาทธรรม 26 ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย

09ในวาระครบรอบ ๒๖ ปี วันละสังขาล ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นี้ชมรมกัลยาณธรรม จึงดำริที่จะจัดพิมพ์หนังสือ

“โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย” เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา แด่หลวงปู่

อ่านเพิ่มเติม...

มุตโตทัย

06

บันทึกโดยพระอาจารย์วิริยังค์  สิรินฺธโร ( ปัจจุบันพระราชธรรมเจติยาจารย์ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ ) ณ วัดป่าบ้านนามน กิ่ง อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖
           ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อธรรมดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...